نویسنده = فرامرز خجسته
تعداد مقالات: 1
1. بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهرآهوخانم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-38

فرامرز خجسته؛ جعفر فسائی