نویسنده = ������������ ������������
بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهرآهوخانم

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 17-38

10.22124/naqd.2018.2804

فرامرز خجسته؛ جعفر فسائی