نویسنده = �������� ������ ��������
بازخوانی گفتمانی مبحث «انقلاب ادبی» در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 207-232

10.22124/naqd.2022.22500.2380

مجید بهره ور؛ فرشاد جلیل پیران