نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی روایت‌های پسامدرن در داستان‌نویسی برای کودکان و نوجوانان

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 79-104

عمران صادقی؛ بیژن ظهیری ناو