نویسنده = ������������ �������� ������������ ����������
خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 277-298

10.22124/naqd.2020.15824.1950

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ مرجان کامیاب


بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه‌شناسی بدن

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 105-123

نجمه بهمدی مقدس؛ سید مهدی زرقانی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی