نویسنده = محمد امین صراحی
ساختار زمان در رمان چشم‌هایش از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-137

فرهاد دعوت خواه؛ محمد امین صراحی؛ بهزاد برکت