نویسنده = ������������ ������
تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 143-167

10.22124/naqd.2020.13912.1788

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه‌دخت پورخالقی چترودی؛ علی یوسفی