نویسنده = ���������� ���������������� ��������
خوانش و تحلیل لاکانی حکایت «شهریار و برادرش شاهزمان»

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-98

10.22124/naqd.2020.14317.1821

عباس براری جیرندهی؛ علی صفایی سنگری؛ علیرضا نیکویی