نویسنده = ���� �������������� ����������
پیرامتن عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن پنجم تا نهم هجری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-54

10.22124/naqd.2020.13600.1759

عبدالله آلبوغبیش؛ فاطمه گل بابائی