نویسنده = ������������ ���������� ������
خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 121-141

10.22124/naqd.2019.10664.1479

فاطمه نسا صابری؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته