نویسنده = ������������ ����������
خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 121-141

10.22124/naqd.2019.10664.1479

فاطمه نسا صابری؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته


تقابل کانتی- هگلی در نقد و نظریه‌های داستان و رمان در ایران (1312- 1348)

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 31-56

فرامرز خجسته؛ مصطفی صدیقی؛ یاسر فراشاهی نژاد