نویسنده = ������������ ����������
تحلیل منظومه غنایی ویس و رامین بر مبنای نظریه ایزدان سه‌گانه ژرژ دومزیل

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 117-140

10.22124/naqd.2019.11060.1523

سمانه عباسی؛ حسن طباطبایی؛ عصمت اسماعیلی