نویسنده = ���������� �������� ��������
نقد کاربست ساختگرایی تکوینی گلدمن بر رمان‌های فارسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-19

10.22124/naqd.2019.3262

نرجس افشاری؛ محمد پارسا نسب؛ حمید عبداللهیان؛ حبیب الله عباسی