نویسنده = ���������� ���������� ��������
روان‌زخم و پیامدهای آن با تأکید بر دیدگاه اسلاوی ژیژک

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 231-276

10.22124/naqd.2020.11244.1542

سید رحیم موسوی نیا؛ مهسا دهاقانی؛ کریم لویمی مطلق