نویسنده = �������������� ����������
خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 277-298

10.22124/naqd.2020.15824.1950

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ مرجان کامیاب