کلیدواژه‌ها = گشودگی اثر
اومبرتو اکو و بنیان نشانه‌شناختی تأویل

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-47

مسعود آلگونه جونقانی