موضوعات = معرفی و نقد نظریه‌های ادبی
نظریه ادبی و نسبت آن با فلسفه قاره‌ای (با تأکید بر نظریه‌های خواننده‌محور)

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 213-242

10.22124/naqd.2023.22468.2379

حامد توکلی دارستانی؛ قدرت قاسمی پور؛ علیرضا نیکویی


موضوع محاکات به مثابه اُبژه هنر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 159-182

10.22124/naqd.2022.22066.2356

مسعود آلگونه جونقانی


خودآگاهی در رمان؛ بررسی آرای هگل و باختین

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 167-188

10.22124/naqd.2022.16163.1970

مریم السادات حسینی سیرت؛ یوسف شاقول


درآمدی به نظریه نثر

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 191-210

10.22124/naqd.2021.15332.1908

علیرضا فولادی


تاریخ مفهومی؛ آشکارسازی نزاع‌های ایدئولوژیک و فهم معنای نوین از متن

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 75-96

10.22124/naqd.2020.14256.1815

محدثه جزائی؛ سیدمحمد علی تقوی؛ سیدحسین اطهری؛ مهدی نجف زاده


روان‌زخم و پیامدهای آن با تأکید بر دیدگاه اسلاوی ژیژک

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 231-276

10.22124/naqd.2020.11244.1542

سید رحیم موسوی نیا؛ مهسا دهاقانی؛ کریم لویمی مطلق


نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 49-70

10.22124/naqd.2020.13868.1785

فاطمه تقی نژاد رودبنه؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر


پایه‌های گزیده‌خوانی از داستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 71-94

10.22124/naqd.2019.10839.1496

حسین صافی پیرلوجه


سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 95-119

10.22124/naqd.2019.3275

مریم قائمی؛ فرزان سجودی