تعداد مقالات: 88
1. سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-7


4. نقد کاربست ساختگرایی تکوینی گلدمن بر رمان‌های فارسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-19

نرجس افشاری؛ محمد پارسا نسب؛ حمید عبداللهیان؛ حبیب الله عباسی


5. داستان پسامدرن فارسی و «سوژۀ» زنانه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-28

بهزاد برکت


6. تحلیل انتقادی آرای الیاده در باب تفکیک امر قدسی از غیرقدسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-22

مسعود آلگونه جونقانی


8. بررسی سوژه مدرن در بوف کور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-25

محمدمهدی ابراهیمی فخاری؛ مریم شریف نسب


10. تقابل کانتی- هگلی در نقد و نظریه‌های داستان و رمان در ایران (1312- 1348)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-56

فرامرز خجسته؛ مصطفی صدیقی؛ یاسر فراشاهی نژاد


12. بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهرآهوخانم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-38

فرامرز خجسته؛ جعفر فسائی


13. دوره ‏بندی شعر معاصر تاجیک: از روشنگری تا استقلال (1870-2015م)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-45

ابراهیم خدایار


14. مجالس‌النفایس نقطه عطفی در معاصرنویسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-46

سعید رادفر؛ محمود فتوحی رودمعجنی


15. تکنولوژی انضباطی و بدن برساخته در داستان‌های مدرسه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-49

نگین بی نظیر


19. بررسی ارتباط مرگ با کلام و گفتمان پسامرگی در پست‌مدرنیسم در روایت‌های داستانی محمدرضا کاتب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 57-78

هدی پژهان؛ محمدعلی محمودی؛ محمدعلی زهرازاده


20. اومبرتو اکو و بنیان نشانه‌شناختی تأویل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-47

مسعود آلگونه جونقانی


21. بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-69

رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب


22. بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی «من جاسوس شوروی در ایران بودم»

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-68

عبدالرسول شاکری


24. نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-70

فاطمه تقی نژاد رودبنه؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر


25. تحلیل هویت اجتماعی‌ مانلی ‌نیما براساس تحلیل انتقادی‌ گفتمان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-74

محمد پارسانسب؛ محمد شادروی منش؛ حافظ صادق پور