دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

ادراک خانه در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم؛ برمبنای نظریۀ پدیدارشناسی ادراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22124/naqd.2023.24643.2467

سمانه رفاهی؛ نعمت‌الله ایران‌زاده