سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-7


نقد کاربست ساختگرایی تکوینی گلدمن بر رمان‌های فارسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-19

10.22124/naqd.2019.3262

نرجس افشاری؛ محمد پارسا نسب؛ حمید عبداللهیان؛ حبیب الله عباسی


صداهای خاموش در کشمکش‏‎های گفتمانی سده هفتم از دید سعدی در گلستان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-29

10.22124/naqd.2020.16633.1999

سعیده قاسمی؛ نعمت الله ایران زاده؛ محمدحسن حسن زاده نیری


بررسی سوژه مدرن در بوف کور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی

دوره 4، شماره 2، مهر 1398، صفحه 7-25

10.22124/naqd.2019.13143.1720

محمدمهدی ابراهیمی فخاری؛ مریم شریف نسب


تقابل کانتی- هگلی در نقد و نظریه‌های داستان و رمان در ایران (1312- 1348)

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 31-56

فرامرز خجسته؛ مصطفی صدیقی؛ یاسر فراشاهی نژاد


بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهرآهوخانم

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 17-38

10.22124/naqd.2018.2804

فرامرز خجسته؛ جعفر فسائی


مجالس‌النفایس نقطه عطفی در معاصرنویسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 23-46

10.22124/naqd.2019.11256.1547

سعید رادفر؛ محمود فتوحی رودمعجنی


پیرامتن عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن پنجم تا نهم هجری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-54

10.22124/naqd.2020.13600.1759

عبدالله آلبوغبیش؛ فاطمه گل بابائی