خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 121-141

10.22124/naqd.2019.10664.1479

فاطمه نسا صابری؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته


نظریه افتراق زنان و تحلیل آن در رمان هرس نوشته نسیم مرعشی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 123-142

10.22124/naqd.2020.12199.1623

تهمینه شجاعت زاده؛ نرگس اسکویی؛ آرش مشفقی


زبان روایت در رمان‌های رئالیسم جادویی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 155-176

محسن حنیف؛ طاهره رضایی


ساختار زمان در رمان چشم‌هایش از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-137

فرهاد دعوت خواه؛ محمد امین صراحی؛ بهزاد برکت


تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 143-167

10.22124/naqd.2020.13912.1788

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه‌دخت پورخالقی چترودی؛ علی یوسفی


ظهور سوژۀ سیاسی و پدیدارشدن زیبایی‌شناسی زندان با تأکید بر شعر شاملو

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 143-166

10.22124/naqd.2021.19357.2198

مهیلا رضایی فومنی؛ حسام ضیایی؛ مهرعلی یزدانپناه


نقد جامعه‌شناختی نمایشنامۀ چهارصندوق بهرام بیضایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 139-161

فرزانه حیدری؛ محبوبه خراسانی؛ فریدون وحیدا


موضوع محاکات به مثابه اُبژه هنر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 159-182

10.22124/naqd.2022.22066.2356

مسعود آلگونه جونقانی


خودآگاهی در رمان؛ بررسی آرای هگل و باختین

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 167-188

10.22124/naqd.2022.16163.1970

مریم السادات حسینی سیرت؛ یوسف شاقول