دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1398 
2. مجالس‌النفایس نقطه عطفی در معاصرنویسی

صفحه 23-46

سعید رادفر؛ محمود فتوحی رودمعجنی