بحران رشد شخصیت در «درخت گلابی» نوشته گلی ترقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

گلی ترقی در داستان «درخت گلابی» از مجموعه جایی دیگر (1379)، روایتی اول­شخص از زبان یک نویسنده و استاد دانشگاه را ارائه می­کند که در آن تقلا­های او برای عبور از رکود علمی و همچنین مواجهه با گذشته و مرور دستاورد­ها و از­دست­رفته­ها به تصویر کشیده می­شود. در پس‌زمینه این تقلا­ها، باغ دماوند و درخت گلابی وجود دارند که به شکل نمادین، تضاد شکوفایی و ایستاییِ درون راوی-شخصیت را نشان می­دهند. مقاله پیش­رو روایت شخصیتِ محوری داستان را با مبانی نظریه روانی-اجتماعی اریک اریکسون مورد خوانش قرار می­دهد تا بحران رشد شخصیت موجود در آن را تحلیل کند. اهمیت این بررسی در تبیین ریشه انگیزه­ها و احساسات راوی-شخصیت و درک هر­چه بهتر در­هم­تنیدگی دغدغه­های اجتماعی و روانی در گذر از بحران­های شخصیتی اوست. از ­آنجاکه راوی در نزدیکی شصت‌سالگی است، محدوده­ای که می­توان آن را اواخر میان­سالی و آغاز دوره پس از آن دانست، مراحل هفتم و هشتم رشد اریکسون که مشخصه آنها عبور از دوگانه­های «زایندگی در­برابر رکود» و «یکپارچگی نفس در­برابر نا­امیدی» به­منظور کسب فضائل اخلاقی «مراقبت» و «خرد» است، در تحلیل شخصیت او مورد استفاده قرار می­گیرند. این پژوهش نتیجه می­گیرد در­حالی­که راوی-شخصیت در عبور از مرحله هفتم و کسب فضیلت مراقبت موفق است، در جدال برای کسب یکپارچگی نفس و خرد، تاحدی ناموفق است، اگر­چه در پایان داستان تلاش­های او برای کسب آنها مشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Crisis of Character Development in Goli Taraghi’s “The Pear Tree”

نویسندگان [English]

  • Mahdi Javidshad 1
  • Sahar Khoshsorour 2
1 Assistant Professor of English Language and Literature, University of Arak, Arak, Iran
2 PhD candidate in Psychology, Mohaqeq Ardebili University, Ardebil, Iran.
چکیده [English]

In “The Pear Tree” from the collection Elsewhere (2000), Goli Targhi presents a first-person narrative about a writer and university professor who struggles to overcome scientific stagnation, face the past, and reassess his achievements and losses. In the background of these struggles, there is the Damavand garden and the pear tree which symbolize the flourishing and static contradiction within the narrator-character. The present article reads the narrative in terms of Eric Erikson’s psychosocial theory to analyze its crises of character development. The significance of this study is in explaining the roots of the narrator’s motivations and feelings which can lead to a better understanding of the complexity of the role of social and psychological concerns in overcoming his personality crises. Since the narrator is in his late sixties, the range that can be considered as the end of middle age and the beginning of the period after it, the 7th and 8th stages of Erikson’s development are used in the analysis of his personality. These stages are characterized by the binaries of “generativity vs. stagnation” and “ego integrity vs. despair” and can lead to the acquisition of the moral virtues of “care” and “wisdom.” This study concludes that while the narrator-character succeeds in passing through the 7th stage and acquiring the virtue of care, he is somewhat unsuccessful in the struggle for the acquisition of ego integrity and wisdom, although at the end of the story he evidently tries to achieve them.
 
Extended Abstract
1.Introduction
Psychological mechanisms, such as projection, association and stream of consciousness, play an important role in Goli Taraghi’s “The Pear Tree,” which revolves around the emotions and motivations of the protagonist. The present study draws on Erik Erikson’s psychosocial theory to analyze the middle-age concerns of the protagonist from a psychoanalytical point of view in order to arrive at a better understanding of the protagonist.
 
2.Theoretical Framework
Erik Erikson’s psychosocial theory has been adopted as the theoretical framework of the present study. The focus of the study is on the 7th and 8th characteristics of Erikson theory of development, which cover middle age and later. This period is characterized by “generativity vs. stagnation” and “integrity vs. despair.”
 
3.Methodology
In the present article, Erik Erikson’s psychosocial theory has been used to analyze the concerns connected with a specific period of the protagonist of Goli Taraghi’s “The Pear Tree.” The characteristics of the 7th and 8th stages of Erikson’s theory have been focused on in the study of this text.
 
4.Discussion and Analysis
The pear tree symbolizes ‘generativity vs. stagnation’. Numerous references to this tree make the narrator remember his sterility. Throughout the story, the protagonist struggles in his mind with his sterility and middle-age crisis, with the outside world being symbolized through the garden. He finds himself destined to fight the stagnation and achieve generativity through writing, which in a way makes him isolated in the story. He shows signs of the emotional crisis associated with the end of the middle age, which according to Erikson is the 7th stage of development. His inability to write can symbolize crises associated with the 7th and 8th stages of development.
 
5.Conclusion
“The Pear Tree” is packed with descriptions of the psychosocial condition of the protagonist. The protagonist experience two crises throughout the story. The first half of the story mostly deals with ‘generativity vs. stagnation’, while the second part revolves around ‘integrity vs. despair’. The protagonist successfully overcomes the ‘generativity vs. stagnation’. The virtue of ‘wisdom’ can be gained for him after encountering the ‘integrity vs. despair’ binary opposition.
 
Select Bibliography
Erikson, E. H. 1968. Identity: Youth and Crisis. New York and London: W. W. Norton and Company.
Erikson, E. H. 1977. Childhood and Society. London: Paladin Books.
Fani, K. and Dehbashi, A. 1380 [2001]. “Naqd-e Adabi: Goftegou ba Goli-e Taraghi.” Bokhara 19: 30-54.
Hammak, Ph. 2015. “Theoretical Foundations of Identity.” In: McLean K. C. and M. Syed (eds.). The Oxford Handbook of Identity Development. Oxford: Oxford University Press. pp. 11-30.
Lachman, M. E. and Bertrand, R. M. 2001. “Personality and the Self in Midlife.” In: Lachman, M. E. (ed.). Handbook of Midlife Development. New York: John Wiley and Sons. pp. 279-309.
Lachman, M. E. and James, J. B. 1997. “Charting the Course of Midlife Development: An Overview.” In: M. E. Lachman and J. B. James (eds.). Multiple Paths of Midlife Development. Chicago and London: University of Chicago Press. pp. 1-17.
Taraghi, G. 1379 [2000]. Jayi Digar. Tehran: Niloufar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “The Pear Tree”
  • Psychoanalytical Criticism
  • Personality Crisis
  • Generativity
  • Integrity
آل­سید، مونا. و کیخایی، آیدین. 1399. «روایت درخت گلابی: ترجمان امکان امید». ادبیات پارسی معاصر، دوره 10(28): 21-39.
افضلی، علی؛ گندمی، نسترن. و نبوی، مهدخت. 1397. «در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقه بامبو» بر اساس نظریه «اریکسون»». انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دوره 14(47):  97-116.
ترقی، گلی. 1379. جایی دیگر، تهران: نیلوفر.
فانی، کامران و دهباشی، علی. 1380. «نقد ادبی: گفتگو با گلی ترقی». بخارا، (19): 30-54.
محرمی، رامین؛ حاجلو، نادر. و شجاعی ماسوله، مهری. 1390. «تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون». ادب پژوهشی، دوره 5 (15): 121-140.
ملکی، صفا؛ پاشایی فخری، کامران. و عادل­زاده، پروانه. 1399. «واکاوی مؤلفه‌های تمثیلی و نمادین رضایتمندی در اشعار فریدون مشیری از دیدگاه نظریه شخصیت اریکسون». تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، دوره 12(43):  76-100.
نیازی، نوذر. 1394. «خوانشی بوم‌گرایانه از داستان کوتاه «درخت گلابی» نوشته گلی ترقی». ادبیات پارسی معاصر، دوره 5 (15): 113-127.
وهابی دریاکناری، رقیه  و حسینی، مریم. 1396. «اسطوره «یاد و فراموشی» در «درخت گلابیِ» گلی ترقی». مطالعات داستانی، سال پنجم (15): 7-18.
Abrams, Meyer Howard. 2009. A Glossary of Literary Terms, Boston: Wadsworth Cengage Learning.
Bridgers, Lynn and Snarey, John. 2010. “Foundations of Faith”, Adolescence: Development During a Global Era, Eds. Dena Phillips Swanson, Malik Chaka Edwards and Margaret Beale Spencer. London: Elsevier Science: 211-241.
Burston, Daniel. 2007. Erik Erikson and the American Psyche: Ego, Ethics, and Evolution, Lanham, MD: Jason Aronson.
Erikson, Erik H. 1968. Identity: Youth and Crisis, New York and London: W. W. Norton & company.
Erikson, Erik H. 1977. Childhood and Society, London: Paladin Books.
Hammak, Philip. 2015. “Theoretical Foundations of Identity”. The Oxford Handbook of Identity Development, Eds. Kate C. McLean and Moin Syed. Oxford: Oxford Univerity Press: 11-30.
Gideon, Clare Anne. 2008. “Generativity”. Encyclopedia of Aging and Public Health, Eds. Sana Loue and Marth Sajatovic. New York: Springer. 387-388.
Lachman, Margie E. and James, Jacquelyn Boone. 1997. “Charting the Course of Midlife Development: An Overview”. Multiple Paths of Midlife Development, Eds. Margie E. Lachman and Jacquelyn Boone James. Chicago and London: University of Chicago Press: 1-17.
Lachman, Margie E. and Bertrand, Rosanna M. 2001. “Personality and the Self in Midlife”. Handbook of Midlife Development, Ed. Margie E. Lachman. New York: John Wiley & Sons: 279-309.
McAdams, Dan P. 2001. “Generativity in Midlife”. Handbook of Midlife Development, Ed. Margie E. Lachman. New York: John Wiley & Sons: 395-443.
Sollod, Robert N, and Monte, Christopher F2009. Beneath the Mask: An Introduction to Theories of Personality, John Wiley & Sons.
Staudinger, Ursula M., and Susan Bluck. 2001.“A view on midlife development from life-span theory”. Handbook of Midlife Development, Ed.  Margie E. Lachman. New York: John Wiley & Sons: 3-39.
Stevens, Anthony. 2006. “The Archetypes”. The Handbook of Jungian Psychology, Ed. Renos K. Papadopoulos. Routledge: 74-94.
Surprenant, Celine. 2006. “Freud and Psychoanalysis”. Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide, Ed. Patricia Waugh. Oxford: Oxford University Press: 199-211.