بررسی مقالات توسط سامانه همانندجو

مقالات ارسالی به نشریه پیش از داوری بوسیله سامانه همانندجو بررسی می‌شوند.