اعلام نتیجه ارزیابی نشریات وزارت علوم در سال 1399

نشریه «نقد و نظریه ادبی»  در آخرین ارزیابی علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در سال 1399 حائز رتبه «الف»  و Q1 شد.