اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com

سردبیر

بهزاد برکت

ادبیات تطبیقی دانشیار دانشگاه گیلان

barekatguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

بهزاد برکت

ادبیات تطبیقی دانشیار دانشگاه گیلان

barekatguilan.ac.ir

مریم حسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه الزهرا

drhoseiniyahoo.com

نسرین رحیمیه

ادبیات تطبیقی استاد دانشگاه کالیفرنیا

nasrin.rahimiehuci.edu

احمد رضی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

raziguilan.ac.ir

محرم رضایتی کیشه خاله

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

rezayatiguilan.ac.ir

فرزان سجودی

زبان شناسی همگانی دانشیار دانشگاه هنر تهران

fsojoodiyahoo.com

محمود فتوحی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

fotoohirudyahoo.com

امیرعلی نجومیان

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

amiran35hotmail.com

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com

محمدکاظم یوسف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

yousefpourguilan.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

معصومه غیوری

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه گیلان

ghayoori_mguilan.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

محمدکاظم یوسف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

yousefpourguilan.ac.ir

ویراستار

معصومه غیوری

زبان و ادبیات فارسی ویراستار علمی

ghayoori_mguilan.ac.ir

ویراستار انگلیسی

فرزاد بوبانی

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار دانشگاه گیلان

boobaniguilan.ac.ir

دستیار مدیر اجرایی

حمیده شجری

زبان و ادبیات فارسی کارشناس دانشگاه

naqdguilan.ac.ir