اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiatyahoo.com

سردبیر

بهزاد برکت

ادبیات تطبیقی دانشیار دانشگاه گیلان

barekatatguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

بهزاد برکت

ادبیات تطبیقی دانشیار دانشگاه گیلان

barekatatguilan.ac.ir

مریم حسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه الزهرا

drhoseiniatyahoo.com

نسرین رحیمیه

ادبیات تطبیقی استاد دانشگاه کالیفرنیا

nasrin.rahimiehatuci.edu

احمد رضی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

raziatguilan.ac.ir

محرم رضایتی کیشه خاله

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

rezayatiatguilan.ac.ir

فرزان سجودی

زبان شناسی همگانی دانشیار دانشگاه هنر تهران

fsojoodiatyahoo.com

محمود فتوحی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

fotoohirudatyahoo.com

امیرعلی نجومیان

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

amiran35athotmail.com

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiatyahoo.com

محمدکاظم یوسف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

yousefpouratguilan.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

معصومه غیوری

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه گیلان

ghayoori_matguilan.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

محمدکاظم یوسف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

yousefpouratguilan.ac.ir

ویراستار

معصومه غیوری

زبان و ادبیات فارسی ویراستار علمی

ghayoori_matguilan.ac.ir

ویراستار انگلیسی

فرزاد بوبانی

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار دانشگاه گیلان

boobaniatguilan.ac.ir

دستیار مدیر اجرایی

حمیده شجری

زبان و ادبیات فارسی کارشناس دانشگاه

naqdatguilan.ac.ir