* اعلام تغییر سردبیری مجله *

به موجب حکم  شماره 27/10691ب  مورخ  1400/2/15  سردبیری مجله «نقد و نظریه ادبی» از  جناب آقای دکتر بهزاد برکت به جناب  آقای دکتر احمد رضی سپرده شد.

جهت مشاهده حکم مذکور کلیک نمایید.