شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. بررسی سوژة مدرن در بوف کور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی

صفحه 7-30

محمدمهدی ابراهیمی فخاری؛ مریم شریف نسب


2. تکنولوژی انضباطی و بدن برساخته در داستان‌های مدرسه

صفحه 7-30

حسین حیدری؛ حسین حیدری؛ نگین بی نظیر


3. تحلیل هویت اجتماعی‌ مانلی ‌نیما براساس تحلیل انتقادی‌ گفتمان

صفحه 7-30

حافظ صادق پور؛ محمد پارسانسب؛ محمد شادروی منش