اعلام نتیجه ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات کشور در سال 1398

نشریه «نقد و نظریه ادبی»  در آخرین ارزیابی علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در سال 1398 حائز رتبه «ب»  و Q2 شد.