اعطای رتبه علمی - پژوهشی از شماره اول (بهار و تابستان 1395) نشریه «نقد و نظریه ادبی» دانشگاه گیلان

اعطای رتبه علمی - پژوهشی از شماره اول (بهار و تابستان 1395) نشریه «نقد و نظریه ادبی» دانشگاه گیلان

 

 براساس نامة شماره  3/18/60538/ مورخة 1396/3/24 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «نقد و نظریه ادبی» با صاحب امتیازی دانشگاه گیلان، از شماره اول (بهار و تابستان 1395) موفق به دریافت رتبه علمی - پژوهشی گردید.