اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

هدف نهایی نشریه دستیابی به جایگاهی است که در آن مفهوم نقد و نظریه ادبی به جامع‌ترین معنای آن امکان تحقق داشته باشد. این معنای جامع در تعریفی نمایان می‌شود که عملی شدن تک تک عناصر آن در جریانی مستمر چشم انداز فعالیت نشریه را شکل می‌دهد و مطابق آن، نقد و نظریه ادبی رفتاری سازمند، عقلایی و بدیع به متن ادبی است که برخوردار از یک مبنای نظری دقیق، روش حساب شده، و نگاهی روشن، عمیق و برآمده از سیر مطالعات ارجمند متون ادبی باشد.