اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

هدف نهایی نشریه دستیابی به جایگاهی است که در آن مفهوم نقد و نظریه ادبی به جامع‌ترین معنای آن امکان تحقق داشته باشد. این معنای جامع در تعریفی نمایان می‌شود که عملی شدن تک تک عناصر آن در جریانی مستمر چشم انداز فعالیت نشریه را شکل می‌دهد و مطابق آن، نقد و نظریه ادبی رفتاری سازمند، عقلایی و بدیع به متن ادبی است که برخوردار از یک مبنای نظری دقیق، روش حساب شده، و نگاهی روشن، عمیق و برآمده از سیر مطالعات ارجمند متون ادبی باشد.

محورهای مهم مجله «نقد و نظریه ادبی : 

  • مطالعه دربارة پیشینه­ ها و پشتوانه­ هایِ فلسفی- معرفت­ شناختی و متدولوژیک نظریه­ های ادبی (فلسفه و نظریة ادبی و ادبیات).
  • معرفی نظریه­ های ادبی و زمینه­ های پارادایمی و گفتمانی شکل­ گیری آنها و جایگاهشان درشبکة نظریه­ ها (فرا نظریه).
  • بررسی انتقادی گفتمان­های حاکم بر شکل­ گیری و رواج نقد و نظریة ادبی (گفتمان­ شناسی).
  • بازنگری اصول موضوعه وکلیشه­ های نقد و نظریه در ایران (فرانقد).
  • تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان­ رشته­ ای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی).
  • آسیب­ شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظریة ادبی در ایران (ترمینولوژی).
  • معرفی نمونه­ های برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریه­ پردازان و شارحان نظریه­ ها.
  • معرفی نظریه­ های جدید یا کم­تر شناخته­ شده و بیان قابلیت­ها و محدودیت­های کاربرد آنها.
  • بازخوانی متون و مفهوم­ سازی و تئوریزه کردن داده­ ها و گزاره­ های آنها.
  • نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید (نقد آثار مورد بررسی اختصاصاً در حوزه ادبیات و متون فارسی باشد. مگر آنکه تحلیل آثار غیرایرانی جنبه مروری داشته باشد به این معنا که مقاله به بررسی، تحلیل و گزارشی از سیر آراء و نظریات یک یا چند اندیشمند غیرایرانی پرداخته باشد و یا در حوزۀ نقد تطبیقی، آثار غیرایرانی و ایرانی در کنار هم و مقابله ای، تحلیل شده باشند.)