نظریه ادبی و نسبت آن با فلسفه قاره‌ای (با تأکید بر نظریه‌های خواننده‌محور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

فلسفة قاره‌ای در تلازم و در نسبت با ایدئالیسم و رمانتیسم آلمانی، و با ابتناء بر سوبژکتیویسم، نقادی، سنت‌مندی، تاریخ-گرایی و اقتدار‌ستیزی، بر بسیاری از نظریه‌های ادبی، خاصه پدیدارشناسی و هرمنوتیک، اثرگذار بوده است. مقالة حاضر نشان می‌دهد که در نزاع میان رویکرد «قاره‌ای» و «تحلیلی»، فلسفة قاره‌ای به واسطة بینش‌های «ادبی» و «ذوقی» و هم-چنین عدم قطعیت معنا، تکثر روش(حتی ضدیت با روش)، فاصله‌گیری از روش‌های علوم طبیعی(پوزیتویستی)، وجودگرایی و سوژه‌محوری، محمل و مجرای بسیار مناسب‌تری برای گسترش و کاربرد نظریه‌های ادبی، خاصه نظریه‌های مبتنی بر خواننده است. بنابراین در مقالة حاضر ضمن برشمردن خصایص مشترک ادبیات و فلسفة قاره‌ای، نشان داده خواهد شد که نسبت فلسفه و نظریة ادبی غالباً از رهگذر رویکردهای قاره‌ای شکل‌گرفته است و نظریه‌های خواننده‌محور نیز عمیقاً مبتنی بر همین رویکرد هستند. هم‌چنین نشان داده خواهد شد که علاوه بر خاستگاه‌های سیاسی و دانشگاهی، که در پیدایش مکاتبی چون کنستانس دخیل بودند؛ بحران‌های متعدد عصر روشنگری از جمله شکست عقلانیت و تبعات نامبارک سرمایه‌داری و گسست از امور معنوی و دینی، و رنگ باختنِ کلان روایت‌های مسیحی، عمیقاً بر شکل‌گیری نظریه‌های خواننده‌محور اثرگذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Literary theory and its relation to continental philosophy

نویسندگان [English]

  • Hamed Tavakoli Darestani 1
  • Ghodrat Ghasemipour 2
  • Alireza Nikouei 3
1 PhD student of Persian language and literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor of Persian Language and Literature, Gilan University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Continental philosophy has influenced many literary theories, especially phenomenology and hermeneutics, in conjunction with German idealism and romanticism, and based on subjectivism, criticism, traditionalism, historicism, and anti-authoritarianism. Is. The present article shows that in the conflict between the "continental" and "analytical" approaches, continental philosophy is characterized by "literary" and "taste" insights as well as meaning uncertainty, method multiplicity (even antagonism). With the method), distancing oneself from the methods of natural sciences (positivism), existentialism and subject-orientation, is a much more suitable medium and channel for the development and application of literary theories, especially reader-based theories. Therefore, in the present article, while enumerating the common features of continental literature and philosophy, it will be shown that the relationship between philosophy and literary theory is often formed through continental approaches, and reader-centered theories are deeply based on this approach. . It will also be shown that in addition to the political and academic origins that were involved in the emergence of schools such as Constance; Numerous crises of the Enlightenment, including the failure of rationality and the unfortunate consequences of capitalism and the rupture with spiritual and religious affairs, and the macro fading of Christian narratives, have profoundly influenced the formation of reader-centered theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary theory
  • continental philosophy
  • hermeneutics
  • reader-centeredness
  • subjectivism