متن شناسی: ساختارزدایی دریدا از شناخت شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه جدید و معاصر غرب گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران . بابلسر. ایران

10.22124/naqd.2023.22953.2405

چکیده

فیلسوفان و اندیشمندان از دیرباز مفاهیم و روش های مرتبط با شناخت شناسی را در قالب رویکردهای مختلف مورد تامل قرار داده اند. کانون چالش های معطوف به این حوزه، پرسش از ماهیت ذهن و عین و همچنین نحوه ی ارتباط میان آن ها است. این مسائل منجر به دو جریان کلی و بسیار متنوع ایده آلیسم و رئالیسم شده است. رویکرد ساختارزدایی هم چون سلف خود یعنی رویکرد ساختارگرایی در بنیاد، رویکردی معرفت شناختی است. ساختارگراها، مفهوم ساختار را برای عبور از دوگانه ذهن و عین مطرح کردند. ساختارزدایی به وجهی سلبی و ایجابی، رابطه ای همه جانبه با ساختارگرایی برقرار کرد. در تفسیر ارائه شده از این رابطه در این مقاله، ساختار در ساختارگرایی، به متن در ساختارزدایی تبدیل می شود. با این تفاوت که متن صلبیت ساختارها را ندارد و به طریقی سیال به حیات خویش ادامه می دهد.متن به مثابه یک کل همواره در حال شدن، دوگانه ی ذهن و عین را مرتفع می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Textology: Derrida's deconstruction of epistemology

نویسنده [English]

  • Mehdi Khabbazikenari
Associate Professor of New and Contemporary Western Philosophies University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Philosophers have long pondered methods of epistemology in the form of different approaches. The focus of the challenges in this area is the question of the nature of subject and object as well as how they are related. These issues have led to two general and very diverse currents of idealism and realism. The deconstruction approach, like its predecessor, the structuralism in foundation, is an epistemological approach. Structuralists propounded the concept of structure for passing the dual subject and object. Deconstruction positively and negatively established a comprehensive relationship with structuralism. In the interpretation of this relation in this paper, structure in structuralism is transformed to text in deconstruction. The difference is that, the text is not as rigid as a "structure" and continues to exist in a fluid way. The text as a whole is constantly evolving, eliminating the dual of mind and object. In this way the concept of text acts as a bridge between linguistics and ontology. When Derrida speaks of the text, he means any kind of being. This kind of being includes both the concepts and the outer objects. This interpretation of language by Derrida refers to the foundations of epistemology and ontology of language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Deconstruction
  • Derrida
  • cognition
  • Text