سبک زندگیِ ترجمه ‌شده: تحلیلی نشانه- پدیدارشناختی از مترجم دردها اثر جومپا لاهیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار ادبیات انگلیسی و نظریۀ ادبی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقالۀ حاضر بازنماییِ سبکِ زندگی مهاجر را در اثری ادبی با استفاده از طرحِ مدلی نظری که از آمیختگیِ اندیشۀ پدیدارشناسی و نشانه‌شناسی ابداع شده است، تحلیل می‌کند. پس از معرفیِ مدلِ نظری نشانه - پدیدارشناسی، تعریفی نو از «سبک زندگی» طرح می‌شود که در نسبتِ «التفاتیِ» سوژه با ابژه‌ها و کنش‌ها شکل می‌گیرد و از این رهگذر به هر یک از دو سوی تبادل، دلالت، ارزش و هویت می‌بخشد. بر این اساس، الگوی معرفی‌شده در این مقاله برای تحلیل سبک زندگی به چهار کنشِ تفاوت، همسانی، پیوند و ترجمه اشاره می‌کند. در ادامه، این چهار کنش با تحلیلی نشانه-پدیدارشناختی در مجموعه داستان‌های کوتاه جومپا لاهیری با عنوان مترجم دردها پی گرفته می‌شود. در پایان این نتیجه پیشنهاد می‌شود که مهاجر در ارتباط تعاملی یا پدیدارشناختی با دیگران و ابژه‌های اطراف خود سبک‌های زندگی متفاوتی را تجربه می‌کند. او هم تمایز خود را با دیگری به واسطۀ حفظِ سبکِ زندگی سرزمین مادری تثبیت می‌کند، هم کوشش می‌کند با دیگری با تقلیدِ سبک زندگیِ میزبان همسان شود، هم با دیگری آمیخته می‌شود و سبک زندگی هیبرید می‌آفریند و هویتی پیوندخورده می‌سازد و از همه مهمتر، با عبور و گذر دائم میان دلالت‌های سبک‌های زندگی سرزمین‌های مادر و میزبان، هویت‌های خود را مرتب ترجمه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Translated Life Style: A Semio-phenomenological Analysis of Jhumpa Lahiri’s Interpreter of Maladies

نویسنده [English]

  • Amir Ali Nojoumian
چکیده [English]

 
Employing a theoretical model that combines elements from phenomenology and smiotics, the present article analyzes the respresntation of the immigrant’s life style in a literary work. After introducing the semio-phenomenological model, a new definition is proposed for “life style”, which is formed in the “intentional” relation between the subject, on the one hand, and objects and actions, on the other, and, thus, imparts signification, value and identity to both sides of the exchange. Accordingly, in order to analyze the life style, the proposed model points to the following four actions: difference, similarity, connection and translation. Next, via a semio-phenomenological analysis, these four actions are traced in Jhumpa Lahiri’s collection of short stories Interpreter of Maladies. Finally, it is concluded that in the inteactive or phenomenological relation to others and objects surrounding him/her, the immigrant experiences different life styles. He/She establishes his/her difference from the other by virtue of preserving the life style in his/her homeland; yet, at the same time, by imitating the host country’s life style, he/she attempts to identify with the other, mixes with the other, creates a hybrid life style and makes an engrafted identity. Most importantly, contitnually passing through the significations of the homeland’s and host country’s life styles, the immigrant repeatedly translates his/her own identities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life style
  • Immigration
  • Semiotics
  • Phenomenology
  • Jhumpa Lahiri
  • Interpreter of Maladies
لاهیری، ج. 1385. مترجم دردها، ترجمه امیرمهدی حقیقت. تهران: نشر ماهی.
بابک معین، م. 1394. معنا به مثابه تجربه زیسته: گذر از نشانه‌شناسی کلاسیک به نشانه‌شناسی با دورنمای پدیدارشناختی. تهران: سخن
نجومیان، ا.ع. 1390. «تجربه مهاجرت و پارادوکس همانندی و تفاوت»، در نشانه‌شناسی فرهنگ(ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری، به کوشش امیرعلی نجومیان. تهران: سخن.
Edgar, A. and P. Sedgwick . 1999.  Key Concepts in Cultural Theory, London: Routledge.
Hansen, T.I .2007. “Perception already stylizes: On Phenomenological Semiotics”, Semiotica 165-1/4: 315-335.
Van Leeuwen, T .2005.  Introducing Social Semiotics, London: Routledge.