سبک زندگیِ ترجمه ‌شده: تحلیلی نشانه- پدیدارشناختی از مترجم دردها اثر جومپا لاهیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار ادبیات انگلیسی و نظریۀ ادبی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقالۀ حاضر بازنماییِ سبکِ زندگی مهاجر را در اثری ادبی با استفاده از طرحِ مدلی نظری که از آمیختگیِ اندیشۀ پدیدارشناسی و نشانه‌شناسی ابداع شده است، تحلیل می‌کند. پس از معرفیِ مدلِ نظری نشانه - پدیدارشناسی، تعریفی نو از «سبک زندگی» طرح می‌شود که در نسبتِ «التفاتیِ» سوژه با ابژه‌ها و کنش‌ها شکل می‌گیرد و از این رهگذر به هر یک از دو سوی تبادل، دلالت، ارزش و هویت می‌بخشد. بر این اساس، الگوی معرفی‌شده در این مقاله برای تحلیل سبک زندگی به چهار کنشِ تفاوت، همسانی، پیوند و ترجمه اشاره می‌کند. در ادامه، این چهار کنش با تحلیلی نشانه-پدیدارشناختی در مجموعه داستان‌های کوتاه جومپا لاهیری با عنوان مترجم دردها پی گرفته می‌شود. در پایان این نتیجه پیشنهاد می‌شود که مهاجر در ارتباط تعاملی یا پدیدارشناختی با دیگران و ابژه‌های اطراف خود سبک‌های زندگی متفاوتی را تجربه می‌کند. او هم تمایز خود را با دیگری به واسطۀ حفظِ سبکِ زندگی سرزمین مادری تثبیت می‌کند، هم کوشش می‌کند با دیگری با تقلیدِ سبک زندگیِ میزبان همسان شود، هم با دیگری آمیخته می‌شود و سبک زندگی هیبرید می‌آفریند و هویتی پیوندخورده می‌سازد و از همه مهمتر، با عبور و گذر دائم میان دلالت‌های سبک‌های زندگی سرزمین‌های مادر و میزبان، هویت‌های خود را مرتب ترجمه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


لاهیری، ج. 1385. مترجم دردها، ترجمه امیرمهدی حقیقت. تهران: نشر ماهی.
بابک معین، م. 1394. معنا به مثابه تجربه زیسته: گذر از نشانه‌شناسی کلاسیک به نشانه‌شناسی با دورنمای پدیدارشناختی. تهران: سخن
نجومیان، ا.ع. 1390. «تجربه مهاجرت و پارادوکس همانندی و تفاوت»، در نشانه‌شناسی فرهنگ(ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری، به کوشش امیرعلی نجومیان. تهران: سخن.
Edgar, A. and P. Sedgwick . 1999.  Key Concepts in Cultural Theory, London: Routledge.
Hansen, T.I .2007. “Perception already stylizes: On Phenomenological Semiotics”, Semiotica 165-1/4: 315-335.
Van Leeuwen, T .2005.  Introducing Social Semiotics, London: Routledge.