دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-161 (پیاپی 1) 
خوانش شعر «مرگ ناصری» از منظر آرای لکان

صفحه 93-115

نرگس مرادی؛ علی تسلیمی؛ محمدعلی خزانه دارلو


ساختار زمان در رمان چشم‌هایش از منظر معنی‌شناسی شناختی

صفحه 117-137

فرهاد دعوت خواه؛ محمد امین صراحی؛ بهزاد برکت


نقد جامعه‌شناختی نمایشنامۀ چهارصندوق بهرام بیضایی

صفحه 139-161

فرزانه حیدری؛ محبوبه خراسانی؛ فریدون وحیدا