مکانمندی و استیلای مکان بر شخصیّت های روایی در «عزاداران بَیَل»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22124/naqd.2023.24842.2472

چکیده

یکی از کارکردهای مکان روایی آماده سازی بستری برای تشریح ماهیّت و ویژگی‌های شخصیّت است.گزینش چگونگی ارائه مکان، صحنه‌پردازی، جنبه‌های خاصّ شخصیّت‌ها و نوع روایتگری خواننده را به درک زیرلایه‌های متن هدایت می‌کند. مقالۀ حاضر به چگونگی تبلور مکان و پیوند آن با شخصیّت در مجموعه داستان به هم پیوستۀ عزاداران بیل از غلامحسین ساعدی اختصاص دارد. شیوة تحلیل و بررسی اثر بر روایت شناسی ترکیبی، به معنی بهره گیری از آرای نظریه‌پردازان حوزه روایت، انجام شده است. مکان روایی در این اثر نشان می‌دهد که فاعلیّت مکان نفوذ و تأثیر پایدار خود را بر همه ارکان داستان ها به جا گذاشته است. روستای بیل مکان کلان متن و بستری برای زیست شخصیّت‌های داستانی است که برای نشان دادن سلطه و نفوذ مکان بر فضای روانی- عاطفی و فضای روایی فراهم شده است. قرار گرفتن بیل در کانون روایت هشت داستان متضمّن وجه نمادین مکانی است که مرهون ابداع هنری نویسندۀ واقعی است. شخصیّت‌ها در امتداد مکان قرار گرفته‌ و به جزئی از آن استحاله یافته‌اند. مکان بیل برای احیای خود هر بار از میان شخصیّت‌های بی‌عمل، تسلیم و درمانده قربانی می‌گیرد. و خواننده در فرآیند خوانش، نقش مکمل در بازآفرینی صحنه و شخصیّت را ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Locality and command of place on narrative characters in "Azadaran e Bayal"

نویسنده [English]

  • Behnaz Alipour kaskari
Persian language and literature payam e noor university, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the functions of the narrative setting is to prepare a platform for explaining the nature and characteristics of the character. The choice of how to present the setting staging specific aspects of the characters and the type of narration leads the reader to understand the sub-layers of the text. The present article is dedicated to how the setting is crystallized and its connection with the character in the connected story collection of Azadaran-e Bayal by Gholamhossein Saedi. The method of analysis and review of the effect on combined narratology, means using the opinions of theorists in the field of narration has been done. Narrative setting in this work shows that the locality and command of setting has left its influence and lasting influence on all the elements of the stories. Bayal village is a macro place of text and a platform for the life of fictional characters, which is provided to show the dominance and influence of the setting on the psychological-emotional space and the narrative space. Bayal's placement at the center of the narrative of eight stories depict the symbolic aspect of the place, which owes to the artistic invention of the real writer. The characters are placed along the setting and transformed into a part of it. In order to revive itself, Bayal's place takes a victim every time from among the inactive, surrendered and helpless characters. And the reader in the process of reading plays a complementary role in recreating the scene and character.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined narratology
  • narrativesetting
  • narrative character. Azadaran-e Bayal