دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1402 (پیاپی 15) 
منِ او: بازی رمزگان در چرخة ایدئولوژی

10.22124/naqd.2023.25260.2500

حسین رضائی لاکسار؛ یوسف آرام؛ مازیار مهیمنی