تعلیق سوژۀ مسئله‌مند زن متأثر از ملی‌گرایی در رمان «سووشون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22124/naqd.2024.25117.2493

چکیده

سیمین دانشور در رمان سووشون (1348)، با نگاهی به جنگ بین عشایر و دولت مرکزی در سال‌های ابتدایی دهۀ بیست، زندگی خانی تحصیل کرده و خانواده اش را روایت می‌کند. این روایت که درهم تنیده با مسائلی چون حضور و دخالت انگلیسی‌ها در رابطۀ بین دولت و عشایر است، همراهی با مظاهر تجدد را با پیچیدگی‌هایی مواجه می‌کند. یوسف که با یک‌جانشینی عشایر موافق است و خا‌ن‌های یاغی را نکوهش می‌کند، در عین حال با دخالت عامل بیگانه موافق نیست. او در نهایت به‌دلیل نفروختن غلاتش به انگلیسی‌ها به قتل می‌رسد. زری، همسر او، از این پس به شخصیتی دادخواه و معترض بدل می‌شود که مسئلۀ یوسف در مبارزه با انگلیسی‌ها را درونی کرده است. اعتراض زری نیز، اعتراض به ظلم و دخالت انگلیسی‌ها و سرسپردگی دولت در برابر آن‌ها است. بنابراین سوژۀ زنانه به‌دلیل همراهی با آرمان‌های ملی در سووشون شکل گرفته است. ضمن این‌که این رمان اولین رمان زنان است و مسئله‌مند شدن شخصیت زری نیز بیش از همه با مسئلۀ یک‌جانشینی، ملی‌گرایی و استعمار گره می‌خورد. در این مقاله دوگانه شدن برخورد با تجدد و ملی‌گرایی به‌دلیل وجود عامل دخالت بیگانه، منشأ مسئله‌مندی زن (زری) قلمداد گشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The suspension of the problematic subject of the woman affected by nationalism in the novel "Suvashoon"

نویسندگان [English]

  • Mona Taleshi 1
  • Ghodsieh Rezvanian 2
1 Phd. Student of Persian Language and Literature, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Professor of Persian Language and Literature, . University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Simin Daneshvar narrates the life of an educated Khani and her family in her novel Suvashoon (1348), looking at the war between tribes and the central government in the early years of the 20s.This narrative, which is interwoven with issues such as the presence and interference of the British in the relationship between the government and the tribes, brings complications to accompany the manifestations of modernity.

Yusuf, who agrees with the succession of the nomads and condemns the rebel khans, at the same time does not agree with the intervention of the foreign agent. In the end, he was killed for not selling his grain to the British. From now on, Zari, his wife, becomes a litigious and protesting character who has internalized Yusuf's problem in the fight against the British. Zari's protest is also a protest against the oppression and interference of the British and the government's surrender to them.

Therefore, the female subject has been formed in Suvashoon due to the association with national ideals. In addition, this novel is the first novel written by women and the problematization of Zari's character is also tied to the issue of Sedentary lifestyle, nationalism and colonialism. In this article, the duality of dealing with modernity and nationalism due to the presence of foreign interference is considered to be the source of the problem of women (Zari).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Su vashoon
  • Modernization
  • Nationalism
  • Woman
  • Problematic