کلیدواژه‌ها = جهان‌ ممکن
موضوع محاکات به مثابه اُبژه هنر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 159-182

10.22124/naqd.2022.22066.2356

مسعود آلگونه جونقانی