حق نشر

نویسندگان برای همه مجوزها حق چاپ را به مجله واگذار می کنند. این امر به این معنی است که مجله عهده‌دار مقاله است.