بیوتن: روایتی از دیگری فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان

چکیده

مقاله حاضر به ­بررسی مقوله «دگرشدگی» در بیوتن، اثر برجسته و پرفروش رضا امیرخانی، می­پردازد. نویسنده مقاله با استفاده از رویکرد چندفرهنگی و با بهره­گیری از نظریه منتقدانی نظیر ژیژک در پی پاسخ به ­­این پرسش بنیادی است که آیا امیرخانی بازتاباننده گفتمان چندفرهنگی است یا آن را به­­ چالش می­کشد؟ بدین منظور دو مفهوم «دیگری» و «دموکراسی» -مفاهیم بنیادی گفتمان چندفرهنگی- مورد بررسی قرار می­گیرند. چنین استنباط می­شود که اثر امیرخانی «ضدروایتی» است که درهم­ آمیختگی مرزهای نژادی، مذهبی و فرهنگی، چندگانگی هویتی شخصیت­ها را به ­معنای فروپاشی «کلان روایت­» بنیادی گفتمان انسان­گرایی لیبرال نمی­داند، بلکه آن­ را اقدامی صرف در راستای حفظ نظام سرمایه­سالار برمی­شمرد. جهان بیوتن، در­حقیقت، می­تواند نمایشی از جامعه «پساسیاسی» به تعبیر ژیژک می­باشد که در آن «تبیعد» ویژگی بنیادی پساجهانی­شدن و «سرمایه» (به­ جای «جغرافیا») تعیین­کننده مرزهای «خود» ا­ز­ «دیگری» است. در­ چنین فضایی تاکید بر«دموکراسی» نه­ تنها عاملی است در­ راستای پنهان­کردن ساختار سلسله مراتبی «غرب»، بلکه راهکاری هوشمندانه برای گریز از­ شناخت «اقلیت نامرئی» است.

کلیدواژه‌ها


امیرخانی، ر. 1389. بیوتن، تهران: انتشارات علمی.
بشیری، م. ۱۳۹۱. سبک شناسی رمان بی­وتن، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
صادقی، ز.  و اسدیان، م. ۱۳۹۵. «بررسی هویت فرهنگی، دینی و تاریخی در رمان بیوتن نوشته رضا امیرخانی».  فصلنامه مطالعات ملی،  (۶۷): ۵۲-۳۵.
فرهنگی، س. و باستانی خشک­بیجاری، م. ۱۳۹۳. «نشانه‌شناسی اجتماعی رمان بیوتن». نقد ادبی، (۲۵): ۱21-۱52.
کافی، غ. و جعفری، ر. ۱۳۹۶. «شگردهای آشنایی‏زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی)». نشریه زیباشناسی ادبی، (۳۱): 9-28.
گرجی، م. و حامدی، ی. ر. ۱۳۸۹. «بررسی و تحلیل رمان بیوتن با تأکید بر شخصیت و شخصیت پردازی». دوفصلنامه مطالعات داستانی، 1(1): ۱61-۱83.
نگاری، ف و صلاحی­مقدم، س. و  فقیه ملک­مرزبان، ن. ۱۳۹۶. «بررسی مؤلفه های طنز در رمان پسامدرن بیوتن بر اساس دیدگاه سیمپسون». فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی، (۱): 37-54.
 
Agamben, G. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford: Stanford University Press.
Appia, K. A. 1992. “Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction.” In Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Ed. A. Gutmann. Princeton: Princeton University Press, 149-163.
Bender, T. 2002. The Unfinished City: New York and the Metropolitan Idea, New York: New Press.  
Bhabha, H. K. 1994. The Location of Culture, London: Routledge.
Chae, Y. 2008. Politicizing Asian American Literature: Towards a Critical Multiculturalism, London: Routledge.
Dean, J. 2005. “Žižek against democracy.” Law, Culture and the Humanities, (1): 154- 177.
Downey, A. 2009. “Zones of Indistinction: Giorgio Agamben’s ‘Bare Life’ and the Politics of Aesthetics.” Third Text, (23.2): 109–125.
Fish, S. 1997. “Boutique Multiculturalism or Why Liberals Are Incapable of Thinking about Hate Speech.” Critical Inquiry, (23.2): 378-395.
Gilroy, P. 1993. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Massachusetts: Harvard University Press.
Grillo, R. 2010. “British and Others: From Race to Faith.” In Multiculturalism Backlash, Eds. S. Vertoves and S. Wessendorf. London: Routledge. 50-71.
Gutmann,A. (Ed).1992. .Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton: Princeton University Press.
Hall, S. 1993. “Cultural Identity and Diaspora.” In Colonial Discourse and Post-Colonial Theory, A Reader, P. Williams and L. Chrisman. Eds.New York: Harvester / Wheatshief.
Hollinger, D.A. 1975. “Ethnic Diversity, Cosmopolitanism and the Emergence of the American Liberal Intelligentsia.”  American Quarterly, (27.2): 133-151.
House, C. 2001. “Imagining National Space: Symbolic Landscapes and National Canons.” In New York and Toronto Novels after Postmodernism, Caroline Rosenthal. Ed. New York: Boydell & Brewer.
Lentin, A. and Titley, G. 2011. The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neo-liberal Age,  London: Z Book.

Mafi, M. 2004. New York City: An Outsider's Inside View, Clombus:The Ohio State University Press.

Philips, A. 2009. Multiculturalism without Culture, Princeton: Princeton University Press.
Shepperd, E. 2006. “David Harvey and Dialectical Space-Time.” In David Harvey: A Critical Reader, Eds. N. Castree and D. Gregory. Massachusetts: Blackwell: 121-141.
Sim, S. 2001. The Routledge Companion of Ppostmodernism, London: Routledge.
Taylor, C. 1992. “The Politics of Recognition.” In Multiculturalism and the Politics of Recognition, A. Gutmann (Ed). Princeton: Princeton University Press. 25-74.
Upstone, S. 2009. Spatial Politics in the Postcolonial Novel, Burlington: Ashgate.
Wilson, K. (ed). 2010. Looking at Ourselves: Multiculturalism, Conflict & Belonging, Oxford: Interdisciplinary Press.