توصیف و انواع آن بر پایه نظریه توصیف‌شناسی با تکیه بر نفثه‌المصدور شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

توصیف‌شناسی، دانشی است که به بررسی چیستی توصیف می‌پرازد، ادبیات را از منظر توصیف می‌بیند؛ می‌کوشد که گونه‌های مختلف توصیف را برپایه متون ادبی کشف کند و با ایجاد چهارچوبی جامع و ساختارمند، دستگاهی را ارائه نماید که بتوان انواع متن را از دیدگاه توصیف‌شناسی نقد کرد. پژوهش پیش ‌رو قصد دارد که براساس نظریه توصیف‌شناسی و با تکیه بر نمونه‌هایی از نفثه‌المصدور شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی، ضمن تعریف دوباره به گونه‌شناسیِ آن بپردازد. گونه­شناسی به عنوان یک مدل یا الگوی بوطیقایی به عرضه یک چهارچوب مفهومی و نظری می­پردازد؛ در عین حال به ‌عنوان یک ابزار انتقادی، کاربردی کاوشگرانه دارد و امکان تحلیل ادبی را از یک متن فراهم می­آورد. در این راستا، نفثه‌المصدور از ظرفیت کافی به عنوان بستری برای تکمیل این نظریه برخوردار است؛ زیرا دارای تنوع چشم‏گیر و مطلوبی است و نگاه ویژه‌ای به توصیف و کاربرد آن در متن داشته‏است. نگارنده بر آن است که بسیاری از زیبایی­ها و ویژگی­های متن ادبی از خلال بررسی شگردها و شیوه­ها و ریزه‌کاری‌های کاربرد توصیف امکان­پذیر است. این پژوهش، تحلیلی توصیف‌شناسانه از متن نیست بلکه مقدمه‌ای بر این کار است و دستگاهی را معرفی می‌نماید که بتوان پژوهش‌های توصیف‌شناسانه را با استفاده از آن صورت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Description and its Types based on the Theory of Descriptology Case Study: Zidari Nasavi’s Nafthat al-Masdur

نویسنده [English]

  • Ahmad Ahmadi Sheikhlar
PhD in Persian Language and Literature, University of Mazandaran
چکیده [English]

Descriptology examines the nature of description, studies literature from the perspective of description, tries to identify different types of description in literary texts and, by providing a structured framework, offers a system for the criticism of texts. The main aim of the present study is to apply the theory of descriptology to Shahab al-Din Zidari’s Nafthat al-Masdur in order to redefine description and examine its types. As a model or paradigm, typology encompasses a conceptual and theoretical framework, while being a critical tool, it has exploratory use and allows for the literary analysis of a text. In this regard, Nafthat al-Masudar has the potential to serve as a basis for the completion of this theory, as it displays a remarkable variety and offers a special view of description and its application in the text. The paper argues that many of the beauties and characteristics of the literary text are made possible through the examination of the techniques, methods, and details of the description used. However, this paper is not a descriptological analytic study of the text; it is merely an introduction to it and offers an apparatus that can be used for descriptological research.
 
Extended Abstract
 
1. Introduction
Descriptology examines the nature of description, studies literature from the perspective of description, tries to identify different types of description in literary texts and, by providing a structured framework, offers a system for the criticism of texts. The present study aims to apply the theory of descriptology to excerpts from Shahab al-Din Zidari’s Nafthat al-Masdur so that description is redefined and its types are examined. Zidari’s work enjoys a rich diversity in types of description as it has made great use of description and its types in the text. Rather than being a descriptological analysis, the present paper is an introduction to it and an attempt to introduce a system that is to lay the ground for descriptological studies.
 
2. Theoretical Framework
The present study is composed of six main parts. In the first part while different viewpoints about description are examined, attempt is made to offer a more precise definition of this term. In the second section some studies in Persian on description are examined. In sections three and four first descriptology is studied as a new way of analyzing and understanding texts and then Nafthat al-Masdur is studied closely. In part five different types of description are explained and in the last part the findings of the study are presented.
 
3. Methodology
The present paper has drawn on structuralist methodology to study Nafthat al-Masdur. After criticizing and analyzing the ideas of former theorists, the study develops a new classification of different types of description, which it has called the ‘typology of description’.
 
4. Findings
In this study, a new definition of description has been offered. In literature description can be defined as the representation of objective and subjective examples through language provided that this representation occurs in the context of a literary discourse. In this study descriptions have been classified based on either content or form. Many of the description types have been introduced in the present study for the first time, such as hidden, cognitive and extensive description. In this study, a fairly comprehensive system has been developed through which texts can be studied from the perspective of descriptology. Also, the types of description used by Shahab al-Din Mohammad in his Nafthat al-Masdur have been identified and explained in this paper.
 
5. Conclusion
As the present paper aimed to understand the nature and types of description, the results of the study have been summarized in Table 1. A descriptological study of the examples extracted from Nafthat al-Masdur indicates that the writer has skillfully used description in his work, transforming mere narration into a literary text. Such studies can provide the ground and develop a system for descriptological analyses of different texts. Comparative studies of two or more texts can, thus, be made possible. Different approaches, such as descriptology and stylistics, descriptology and narratology, descriptology and hermeneutics and descriptology and intertextuality can be combined to study different literary works.
 
Select Bibliography
Barths, R. 1982. “An Introduction to the Structural Analysis of Narrative.” New Literary History 6/2: 237-272.
Fludernik, M. 2009. An Introduction to Narratology. London and New York: Routledge.
Fotuhi, M. 1393 [2014]. Sabk-shenasi. Tehran: Sokhan.
Genette, G. 1982. “Frontiers of Narrative.” In: A. Sheridan (ed.). Figures of Literary Discourse. New York: Columbia University Press.  
Gomel, E. 2014. Narrative Space and Time. New York and London: Routledge.
Habib, M. A. R. 2005. A History of Literary Criticism from Plato to the Present. London: Blackwell.
Makaryk, I. R. 1383 [2004]. Daneshnameh-ye Nazarye-ha-ye Adabi-e Moa’ser. M. Mohajer and M. Nabavi. Tehran: Agah.
Motoyoshi, S. 2004. Description in Classical Arabic Poetry. Leiden and Boston: Brill.
Seyyedhosseini, R. 1381 [2002]. Maktab-ha-ye Adabi. Tehran: Negah.
Shebli, N. 1314 A.H. She’r al-Adjam. M. Fakhr Da’i Gilani (trans.). Tehran: Matba’-e Majlis.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descriptology
  • Types of Description
  • Typology of Description
  • Persian Literature
  • Nafthat al-Masdur
احمدی­شیخلر. ا. 1397.  توصیف‌شناسی در ادبیات، رساله دکتری. مازندران: دانشگاه مازندران.
امامی، ن. و قاسمی، ق. 1387. «تقابل عنصر روایت‏گری و توصیف در هفت‏پیکر نظامی». فصل‏نامه علمی پژوهشی نقدادبی، دوره1(1 ): 145-161.
ابن عبدربه، ح. 1986. عقدالفرید، تحقیق ع. الترحینی. بیروت: دارالکتب‌العلمیه.
بصیرزاده، ا. و تشکری، م. و قویمی، م. 1391. «بررسی توصیف و کارکردهای برجسته آن در رمان». ادب‌پژوهی گیلان،(19): 77-103.
تادیه، ژ. 1390.  نقد ادبی در قرن بیستم، ترجمه م. نونهالی. تهران: نیلوفر.
خرندزی زیدری نسوی، ش.م. 1370.  نفثه‌المصدور، به تصحیح ا. یزدگردی. تهران: اداره کل نگارش وزارت آموزش و پرورش.
رضوانیان، ق. و احمدی­شیخلر، ا. 1396. «توصیف در داستان رستم و سهراب». پژوهش زبان و ادبیات فارسی، (44):  1-31.
داد، س. 1395.  فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
سیدحسینی، ر. 1381. مکتب‏های ادبی، ج1. تهران: نگاه.
شبلی نعمانی. 1314.  شعرالعجم، ترجمه م.ت. فخر داعی­گیلانی. تهران: مطبعه مجلس.
فتوحی، م. 1392. سبک­شناسی، تهران: سخن.
مکاریک ا. 1390. دانش‏نامه نظریه‏های ادبی معاصر، ترجمه م. مهاجر و م. نبوی. تهران: آگه.
میرجعفری، م. و خزانه­دارلو، م. 1395. «بررسی توصیف؛ نقش و انواع آن در نفثه‌المصدور». ویژه‌نامه همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، گیلان: دانشگاه گیلان. 1229- 1264.
Barths, R. 1982. “An Introduction ti the Structural Analysis of Narrative”. New Literary History, 6(2): 237-272.
Bernhart, W. 2007. “Functions of Description in Poetry”. In Description in Literature and Other Media, W. Wolf & W. Bernhart(eds.). Amsterdam- New York: NY.
Chatman, S. 1975. “The Structure of Narrative Transmission”. in Style an Structre in Literature, R Fowler (ed.). Oxford: Basil Blackwell.
Koskinen, M. 2008. Towards a Poetics of Description: Philippe Hamon's Theory of Description and Katherine Mansfield's Short Stories, Pro gradue thesis. Dept. of Language and Translation English philology: University of Tampere.
Genette, G. 1982. “Frontiers of Narrative”. in Figures of Literary Discourse, A. Sheridan(ed).  New York: Columbia University Press.  
Gomel, E. 2014. Narrative Space and Time,  Nue York and London: Routledge.
Habib, M. A. R. 2005. A History of Literary Criticism from Plato to the Present, Malden. Massachusetts: Blackwell Publishing.
Hewlett Koelb, J. 2006. The Poetics of Description; Imagined Places in European Literature, New York: Palgrave.
Hamon, p. 1981. “Rhetorical Status of the Descriptive”. Yale French Studies, Towards a Theory of Description (1981),No. 61. Published by: Yale University Press: 1-26.
Hamon, p. 1982. “What is a Description”. In French Literary theory today, T. Todorov (ed.). Trans. R. Carter from 1 st French publ. of 1968. Cambridge: University Press.
Motoyoshi, sumi. 2004. Description in classical Arabic Poetry, Leiden-Boston: Bill.
Nünning, A. 2007. “Towards a Typology, Poetics and History of Description in Fiction”. in Description in Literature and Other Media, W. Wolf & W. Bernhart (eds.). Amsterdam - New York: NY.
Scott card, O. 1999. Characters and Viewpoint, Cincinnati: Witer's Digest Books.
Wolf, w. & Bernhart, W. 2007. Description in Literature and Other Media, Amsterdam-New York: NY.