مقایسۀ کتاب‌های تصویری «درخت بخشنده» و «دنیا بدون درخت»: با رویکرد بوم‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، ادبیات کودک و نوجوان، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

رویکرد بوم‌گرا پلی میان ادبیات و علوم زیست‌محیطی است. علت انتخاب درخت بخشنده اثر سیلورستاین و دنیا بدون درخت اثر دهریزی به‌عنوان موضوع پژوهش این است که هر دوی آنها کتاب‌های کودک، تصویری، دارای درون‌مایه‌ای تلویحاً زیست‌محیطی و موتیف مشترک درخت‌اند. با توجه به اینکه درخت بخشنده از آثار کلاسیک ادبیات کودک جهان به شمار می‌آید؛ لذا متر مناسبی برای بررسی آثار مشابه در سایر ملل است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی‌ـ توصیفی، اشتراکات و افتراقات بازنمایی‌های عناصر زیست‌محیطی را در آثار مذکور با رویکرد «بوم‌شناسی ژرف» و «اکوفمینیسم» مورد مداقّه قرار می‌دهد. بوم‌شناسی ژرف را آرِن ناس، فیلسوف نروژی، در تقابل با «بوم‌شناسی سطحی» مطرح کرد. بوم‌شناسی ژرف، درک رابطۀ بین هویت و طبیعت را در گرو یکی‌انگاریِ خود با چرخۀ بزرگتری موسوم به «خودِ بوم‌شناختی» می‌داند. اکوفمینیسم با یکی‌انگاری جایگاه زن و طبیعت در نظام مردسالار، نظریۀ «خودِ بوم‌شناختی» را به بی‌توجهی به نقش جنسیت در شکل‌گیری بحران‌های زیست‌محیطی متهم می‌کند. این مقاله در پی پاسخ به چگونگی بازنمایی عناصر زیست‌محیطی و برهم‌کنش دوگانۀ انسان و طبیعت در داستان‌های فوق‌الذکر است. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد، بازنمایی بوم‌شناختیِ غالب در دنیا بدون درخت همراستا با بوم‌گرایی ژرف و در تقابل با اکوفمینیسم است و در درخت بخشنده، همراستا با اکوفیمنیسم. ‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison of two Picturebooks "The Giving Tree" and "The Treeless", through ecocritical approach

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Zanjanbar
MA in Children ̓s and Young Adult Literature, Department of Persian Language and Literature, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Ecocriticism is an interdisciplinary science that studies the relationship between literature and the environment. The reason for choosing "The Giving Tree" by Silverstein and "The Treeless World" by Dehrizi as the subject of research is that both of them are children's books, picturebook, with an implied environmental theme and a common tree motif. Considering that The Giving Tree is one of the classic works of children's literature in the world; Therefore, it is a suitable meter for examining similar works in other nations. The present research examines the similarities and differences of the representations of environmental elements in the mentioned works with the approach of Deep Ecology and Ecofeminism using analytical-descriptive method. Deep Ecology was proposed by Arne Naess, a Norwegian philosopher, in opposition to Shallow Ecology. Deep ecology considers the understanding of the relationship between identity and nature dependent on identifying oneself with a larger Eco-sycle known as the "Ecological Self". Ecofeminism, by equating the place of women and nature in the male-centered system, accuses the theory of Ecological Self of neglecting the role of gender in the formation of environmental crises. This article seeks to answer how the environmental elements and the dual interaction between man and nature are represented in the mentioned stories. The result of this research shows that the dominant ecological representation in The Treeless World is in line with deep-ecologism and in opposition to ecofeminism, and in The Giving Tree, it is in line with Ecofeminism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child story
  • Picturebook
  • Ecocriticism
  • Deep Ecology
  • Ecofeminism