از نظام نشانه ای تا نظام ابژه ای در شازده احتجاب گلشیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

نشانه‌شناسی در فرایندی تحولی، از نشانه‌شناسی ابژه‌محور به نشانه‌شناسی سوژه‌محور و سپس به نشانه‌شناسی پدیدارشناختی گرایش می‌یابد. حاصل چنین بینشی، شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر چالش یا تطبیق میان سوژه و ابژه و جهان هستی است. برپایۀ این، شاهد نوعی تأثیر و تأثّر ابژه‌ها و سوژه‌ها هستیم. معنی نیز در اثر در هم‌آمیختگی سوژه‌ و ابژه به‌طور سرایتی از یکی به دیگری منتقل می‌شود. ابژه‌ها نیز در نقشی بیناابژه‌ای در تعامل یا چالش با یکدیگر قرار می‌گیرند و این امر بر عملکرد و رفتار فرهنگی و اجتماعی سوژه‌های انسانی تأثیر می‌گذارد و نوع تبادلات آن‌ها را تعیین می‌کند. درواقع، ابژه بر صدر می‌نشیند و با وجه مشروعیت‌بخش و اقتدارگرای خود می‌تواند به فروپاشی ساحت حضوری سوژه و یا بازاستقرار آن منجر شود. مسألۀ مقاله این است که این فرایند چگونه و مبتنی بر کدام ویژگی‌ها و گفتمان‌ها تحقق می‌یابد. برپایۀ این، در پژوهشِ حاضر به بررسی این دو پرسش مهم پرداخته می‌شود که ویژگی‌ها و بایسته‌های گذر از نظام نشانه‌ای به نظام ابژه‌ای و کارکردهای گفتمانی آن در شازده احتجاب گلشیری چگونه است. همچنین جایگاه فرایند معنایی ابژه و نقش آن در وضعیت حضوری سوژه چیست. درواقع، هدف اصلی مقالۀ پیشِ روی، بررسی سیر تحول از نظام نشانه‌ای به نظام ‌ابژه‌ای و استقرار نظام ابژه‌ای و جایگاه‌های فرایند معنایی آن است. نتیجه نشان می‌دهد ابژه‌ها در فرایند گذر از نشانه تا ابژه‌شدگی، جایگاه اقتدارگری، پروتزی، مکانی، کنشی، نمودی، طنزگونگی، ارجاعی، فرهنگی، تاریخی و مشروعیت‌بخشی پیدا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From the sign system to the object system in Golshiri's Shazde Ehtejab

نویسنده [English]

  • Ebrahim Kanani
Assistant Professor of Persian Language and Literature. Department Faculty of Humanities, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]

Semiotics in a transformational process tends from object-oriented semiotics to subject-oriented semiotics and then phenomenological. The result of such an insight is the formation of a relationship based on the challenge or adaptation between the subject and the object. Based on this, we see a kind of influence of objects and subjects. Objects are placed in an inter-objective role in interaction or challenge with each other and this affects the performance and cultural and social behavior of human subjects and determines the type of their interactions. In fact, the object, with its legitimizing and authoritarian aspect, leads to the collapse of the subject's presence or its establishment. The issue of the article is how this process is realized and based on which features and discourses. Based on this, in the current research, these two important questions are investigated, what are the characteristics and requirements of the transition from the sign system to the object system and its discourse functions in Golshiri's Shazde Ehtejab. Also, what is the position of the semantic process of the object and its role in the presence of the subject. In fact, the main goal of this article is to examine the evolution from a sign system to an object system and the establishment of the object system and its semantic process positions. The result shows that in the process of passing from the sign system to the object system, the objects find an authoritarian, prosthetic, spatial, action, representational, humorous, referential, cultural, historical and legitimizing position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • object
  • chair
  • glasses
  • Shazde Ehtejab
  • subject