بررسی روایی و نقد ژانری نفثه‌المصدور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.22124/naqd.2023.22760.2398

چکیده

نفثه‌المصدور، نوشتة شهاب‌الدین محمد نسوی خرندزی زیدری به دلیل سبک نگارش و محتوا عمدتاً در دو حوزة ادبیات و تاریخ کلاسیک مورد توجه بوده است. با توجه به رویکردهای جدید روایت‌شناسی و مطالعات بین‌رشته‌ای این کتاب می‌تواند از حوزة مطالعات کلاسیک صرف در عرصه‌های تاریخ و ادبیات، وارد قلمرو‌های جدید مطالعات روایت‌شناسی و نقد معاصر شود. بررسی ژانریک و روایت‌شناسانة نفثه‌المصدور، تعبیه انواع ادبی متعددی را در این اثر نمایان می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد هر یک از این انواع، شامل خودشرح‌حال‌نگاری، نامه‌نگاری و مقامه‌نویسی، در بافت و بستری از ارجاعات فرامتنی و بینامتنیِ تاریخی، به گونه‌ای با یکدیگر ترکیب شده‌اند که نمی‌توان براحتی نفثه‌المصدور را در نوع ادبی خاصی محدود کرد؛ اما بررسی ژانریک اثر نشان می‌دهد که چنین نیست. همچنین خوانش از شیوة روایی خاصی که نسوی در بازگویی وقایع برگزیده است متأثر از سنت روایی نثر فنی و زیبایی‌شناسی قرن ششم این کتاب را در حد یک اثر ادبی صرف محدود کرده و قصدمندی اولیه نویسنده، در پرتو خوانش‌های فرهیختگان دانشگاهی، نادیده و مخدوش شده‌است. مقاله حاضر به بحثهایی پیرامون ساختار روایی در نقثه‌المصدور و نقد ژانریک آن می‌پردازد تا نشان دهد که این اثر در واقع، از نوع نامه‌های خصوصی موسوم به اخوانیات است که ذکر برخی اشخاص و وقایع مهم عصر مغول به آن جایگاه و ارزشی تاریخی بخشیده‌است اما نمی‌توان و نباید آن را به جای اثری در ژانری مستقل، اثری چندژانری محسوب کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative Study and Genre Criticism of Naftha Al-Masdoor

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Ghayoori 1
  • Mohammad Ali Ali Khazanehdarlou 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The work of Shahab-al-din mohammad nasavi khorandezi zeidari, Nafsat-al-masdur, chiefly was noteworthy, because of its style and content. But according to new approaches of narratology and interdisciplinary studies, this book could enter to new domain of narratology studies and contemporary criticism from sheer classic studies domain like history and literature. The narratological studies of Nafsat-al-masdur represent the influence of several genres in this work. Each genre in texture and background of historical meta-textual and inter-textual references contains: autobiography, letter-writing and Essay; combined in a way which cannot restrict easily Nafsat-al-masdur to a special genre. Special narrating style that Nasavi has chosen for restatement of events is influenced by narrating tradition of technical prose which gives special aesthetics to the work. But this aesthetics doesn’t restrict the book to a sheer Letter. This Article proceeds to narrating structure and narrator’s point of view, also emphasizes on interdisciplinary features and influence of genres of author period on its aesthetical forming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genre
  • autobiography
  • narration
  • Akhvaniat