رابطۀ جهان‌های اشاری و معرفتی نظریّۀ شعرشناسی شناختی پل ورث با تاریخ‌مندی فهم گادامر در شعر «دوری و ... » اثر علی باباچاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

10.22124/naqd.2023.21345.2319

چکیده

در این پژوهش جهان معرفت‌شناختی شعر «دوری و » سرودۀ علی باباچاهی به روشی توصیفی-تحلیلی بر اساس نظریّۀ شعرشناسی شناختی جهان‌های متن پل‌ورث تشریح و تبیین شده است. هدف از انتخاب شعر «دوری و » بررسی تغییر نگرش شاعر در شعرهای جدید اوست که طبق هرمنوتیک هایدگر در مواجهه با تجربیّات جدید شکل می‌گیرد و این سؤالات را در پژوهش مطرح می‌کند که چگونه می‌توان با توجّه به سیر زمانی جهان اشاری شعر به جهان معرفتی شاعر پی برد. دیگر اینکه کدامیک از نظریّات فلسفی می‌تواند جهان معرفت‌شناختی شاعر را تشریح و تبیین کند. در جهان گفتمان ماجرا از شک در باورهای قبلی و بررسی امکان‌های تازه آغاز می‌شود و آن تردید در درستی ضرب‌المثل دوری و دوستی است. شاعر عاملیّت بُعد مکانی را در دوستی می‌آزماید. در بُعد جهان‌زیرشمول اشاری سیر زمانی افعال شعر در جهان اشاری می‌تواند حرکت شاعر را در گسترۀ تاریخ و سنّت برای کسب فهمی تازه نشان دهد. در این هنگام افق گذشته و حال طیّ ادغام دو افق متن و خواننده در هم می‌آمیزند شاعر در کشاکش سؤالش، افق معنایی خود را گسترش می‌بخشد و با بررسی امکان‌های حال و آینده و تشخیص محدودیّت‌های تجربۀ خود از ادامۀ دوستی منصرف می‌شود و نوع تازه‌ای از تنهایی را تجربه می‌کند که ناشی از کمال و عدم اعتماد به احساسات زودگذر است. شاعر با ایمان مجدّد به سنّت «دوری و دوستی» جهان معرفتی خود را تثبیت می‌کند و در‌می‌یابد آنچه دوستی را تحکیم می‌کند، قُرب و بُعد مکانی نیست، بلکه حفظ فاصلۀ موقعیّتی با دوست است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Diectic and Epistemic sub-world in Cognitive Poetics Theory of Paul Werth with the historicity of Understanding of Hans Georg Gadamer in Babachahie’s Poem of “Farness and “

نویسنده [English]

  • Farrokh Latifnejad Rudsari
PhD student in Persian language and literature, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

text worlds theory .in this reserch that has done discriptive- analitic way, is cinsidred diectic worlds and methaphore system in finding of epistemic worlds in Babachahi poetry. We answer to 2 question: how tense reveal epistemic words. how metaphore system reveal Epistemic worlds. Diectic phrase, noun groups, verbs and adverbs . hgfgfd cvbn lkhgg cvbxn, fhfklj vnm ,m vbvvcv errty jhgf lkjhg asdf ghj [p] qwer asdfg zxcv bnm kjh lkjh dssf awe rdz uhv okn mlp qsdv gnm, knbgyu cfty oiuhb qazxsw qwe dsa cxz vbn hgf rty oiu lkj ,mn olm ikn ujb yhv tgc tfx rdz ese waq zxc vbn lkj hgf dsa qwe rtyu trew qasd fghj klmn bvcx zasd fghj kloi uytr ewqw vcxz vcxz bvc nbvc dfgh asdf hgfh kjhy ikjuh whart that is are poem babachahi poem new unpublisged analysis by cognitive poetics theory. poem express worry of past that resolve by future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Werth
  • Babachahi
  • Diectic sub-world
  • Epistemic sub-world
  • historicity of understanding