اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nikouei
alireza_nikoueiyahoo.com
0000-0001-8428-5389

سردبیر

احمد رضی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~razi
raziguilan.ac.ir
0000-0003-3192-6087

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه

احمد رضی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~razi
raziguilan.ac.ir
0000-0003-3192-6087

h-index: 3  

بهزاد برکت

ادبیات تطبیقی دانشیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~barekat
barekatguilan.ac.ir
0000-0002-7117-6930

مریم حسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/mhosseini
drhoseiniyahoo.com
000-0001-6778-1188

محرم رضایتی کیشه خاله

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~rezayati
rezayatiguilan.ac.ir
0000-0001-5775-2359

h-index: 2  

فرزان سجودی

زبان شناسی همگانی استاد دانشگاه هنر تهران

faculty.art.ac.ir/sojoodi/fa
fsojoodiyahoo.com

محمود فتوحی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

fotoohirud.profcms.um.ac.ir/
fotoohirudyahoo.com
0000-0002-2265-6137

امیرعلی نجومیان

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/nojoumian/
amiran35hotmail.com
0000-0002-3202-7190

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nikouei
alireza_nikoueiyahoo.com
0000-0001-8428-5389

محمدکاظم یوسف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~yousefpour
yousefpourguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نسرین رحیمیه

ادبیات تطبیقی استاد دانشگاه کالیفرنیا

nasrin.rahimiehuci.edu
0000-0001-5332-1113

وانگ ای دان

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن، چین

yidanpku.edu.cn
0000-0002-4108-0778

عبدالصبور خان

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگلادش

shakirsaburdu.ac.bd

مدیر علمی و اجرایی

معصومه غیوری

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~ghayoori.m
ghayoori_mguilan.ac.ir
0000-0003-1576-6781

ویراستار ادبی نشریه

محمدکاظم یوسف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~yousefpour
yousefpourguilan.ac.ir

ویراستار

معصومه غیوری

زبان و ادبیات فارسی ویراستار علمی

guilan.ac.ir/~ghayoori.m
ghayoori_mguilan.ac.ir
0000-0003-1576-6781

ویراستار انگلیسی

علیرضا فرحبخش

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~alirezafarahbakhsh
alirezafarahbakhshguilan.ac.ir
0000000275262182

h-index: 4  

دستیار مدیر اجرایی

حمیده شجری

زبان و ادبیات فارسی کارشناس دانشگاه

naqdguilan.ac.ir
0000000156913341