کلیدواژه‌ها = نمایشنامۀ چهارصندوق
نقد جامعه‌شناختی نمایشنامۀ چهارصندوق بهرام بیضایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 139-161

فرزانه حیدری؛ محبوبه خراسانی؛ فریدون وحیدا