کلیدواژه‌ها = نقد ادبی مدرن
برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 49-74

مهدی نجف زاده؛ سید مرتضی حافظی