برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

درک رابطه متقابل تاریخ و ادبیات از دیرباز مدنظر بزرگان عرصه سخنوری بوده است. رد این رابطه را می‌توان در نوشتارهای افلاطون و ارسطو یافت. از 1980 با پیدایش نو تاریخ‌گرایی دو بودگی بین تاریخ و ادبیات که از زمان ارسطو به بعد شیوه غالب اندیشه بوده، فروریخت و با نظریات هایدن وایت و گرین بلات که از منظری متفاوت به تاریخ و ادبیات می­نگریستند پیوند دوسویه این دو مطرح شد. هایدن وایت از سکوی زبان به تاریخ می‌نگرد و اعتقاد دارد واقعیت تاریخی همیشه از طریق روایت‌هایی ساخته می‌شوند که آنها را تاریخ‌دانان برساخته­اند. برای گرین بلات متون ادبی ابزار قدرت هستند که قابلیت­های لازم را برای نمایش کنش­های اعمال قدرت و نیز مقاومت در برابر قدرت‌ به آنها می­دهد. در برابر خوانی تاریخ و ادبیات، نو تاریخ‌­گرایی، روابط مربوط به قدرت را به‌عنوان مهم‌ترین زمینه هر متن قلمداد می‌کند و به متن ادبی به‌عنوان فضایی برای نمایش روابط مربوط به قدرت و تعامل گفتمان­های مختلف می‌نگرد. از این منظر نقد ادبی جدید افقی جدید فراروی متون سیاسی قرار می­دهد به نحوی که برای تحلیل قدرت سیاسی می­توان از ابزارهای نقد ادبی همچون استعاره، مجاز، کنایه، آیرونی و  همچنین شگردها و تمهیدات روایی سود جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing Hayden White and Stephen Greenblatt in Reading

نویسندگان [English]

  • Mehdi Najafzadeh 1
  • Seyyed Morteza Hafezi 2
چکیده [English]

Understanding the mutual relationship between history and literature has always been significant for men of letters. This relationship can be traced back to the writings of Plato and Aristotle. With the emergence of New Historicism in the 1980s, the duality between history and literature, which was the dominant mode of thought since Aristotle, collapsed and with the theories of Hayden White and Greenblatt, who viewed history and literature in a new light, the reciprocal relation of the two was proposed. Hayden White looks at history through the lens of language and believes that historical facts are made through narratives constructed by historians. To Greenblatt, literary texts are tools of power and this gives them the capacity to display the acts of imposing power and resisting it. Connecting history and literature, New Historicism holds power relations as the most important background to a text and regards the literary text as a space for the manifestation of power and the interaction of different discourses. Thus, modern literary criticism puts political texts in a new perspective which allows for political power to be analyzed by means of the tools of literary criticism such as metaphor, metonymy, irony and narrative techniques.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • Literature
  • Politics
  • Trans-history
  • Modern Literary Criticism
احمدی، ب. 1387. رساله تاریخ جستاری در هرمنوتیک مدرن. تهران: نشر مرکز.
ارسطو. 1347. فن شعر، ترجمه ع.ح. زرین‌کوب. تهران: امیرکبیر.
امیر خانلو، م. 1392. مونالیزای ادبیات، مقالاتی درباره هملت، تهران: نیلوفر.
استنفورد، م. 1389. درآمدی بر فلسفه تاریخ،  ترجمه ا. گل محمدی. تهران: نشر نی.
بارت، ر. 1373، «گفتار تاریخی». ترجمه ف.ا. پاکزاد. ارغنون، (4)1: 83- 95.
برسلر، چ. 1386. درآمدی بر نظریه­ها و روش­های نقد ادبی، ترجمه م. عظیمی فرد. تهران: نیلوفر.
جنکینز، ک. 1387. بازاندیشی تاریخ، ترجمه ح.ع. نوذری، تهران: انتشارات آگاه.
حقیقی، م. 1392. نمونه‌هایی از نقد پسامدرن (سرگشتگی نشانه‌ها). تهران: نشر مرکز.
خالقی، ا. 1382. قدرت، زبان، زندگی روزمره در گفتمان فلسفی سیاسی معاصر، تهران: نشر مرکز.
فوره، ف. 1389. «از تاریخ روایی تا تاریخ مسئله­محور».  تاریخ و روایت، ویراستار ج. رابرتز. ترجمه ج. فرزانه دهکردی. تهران: انتشارات امام صادق. صص 197- 218.
لمون، ام.سی. 1389. «ساختار روایت».  تاریخ و روایت، ویراستار ج. رابرتز. ترجمه ج. فرزانه دهکردی. تهران: انتشارات امام صادق. صص 153- 196.
مارش، د. و استوکر، ج. 1378. روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه ا. م. حاجی یوسفی. تهران: نشر مطالعات راهبردی.
راغب، م. 1391. دانشنامه روایت شناسی، تهران: نشر علم.
فرنز، ل. 1386. لویی آلتوسر، ترجمه ا. احمدی آریان. تهران: نشر مرکز.
فی، ب. 1381. فلسفه امروزین علوم اجتماعی، ترجمه خ. دیهمی. تهران: طرح نو.
قادری، ح. 1379.  اندیشه­های سیاسی در قرن بیستم. تهران: سمت.
قانون­پرور، م. 1392. در آیینه ایرانی؛ تصویر غرب و غربی‌ها در داستان ایرانی، ترجمه م. نجف­زاده. تهران: تیسا.
کلیگز، م. و ولی­زاده، و. 1385. «ماشین‌های ایدئولوژی التوسر و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت». مجله خردنامه همشهری، (6): 60-61.
لیتل، د. 1388. تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش. تهران: صراط.
مکاریک، ا. 1384. دانش‌نامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه م. مهاجر و م. نبوی، تهران: آگه.
نجف­زاده، م. 1392. «بازخوانی روایی اضمحلال فئودالیسم اروپایی در ادبیات دوره ویکتوریایی با تأکید بر متن بلندی‌های بادگیر». رهیافت سیاست‌های بین‌المللی، (34): 139-160.
میرزا بابازاده فومشی، ب. 1391. «نقد مقاله جنسیت، قدرت و کاربرد زبان از دیدگاه تاریخ گرایی نوین در کلنگری گلن راس اثر دیوید ممت». فصلنامه نقد ادبی،  (20): 219-226.
وارد، گ. 1389. پست مدرنیسم . ترجمه ق. فخر رنجبری و ا. کرمی. تهران : نشر ماهی.
هرمن، د. 1393. عناصر بنیادین در نظریه روایت، ترجمه ح. صافی، تهران: نشر نی.
Gallagher, C. and Greenblatt,A. 2000. Practicing New Historicism, Chicago: University of Chicago press.
Greenbelt, s. 1980. Renaissance Self - Fashioning: From More to Shakespeare, Chicago; University of Chicago  Press.
_______ . 1988. Shakespearian Negotiation; The Circulation of Sosial Energy in Renaissance England, Oxford: Clarendon Press.
______  .1989. Towards Poetic of Culture. The New Historicism. ed H. Aramveeser: New York and London. Routledg.
_______ . 2000.   Practicing New Historicism, Chicago: University of Chicago press.
_______ .2005. Towards a Poetics of Culture, New York: Monitor.
Kansteiner, W. 1993. "Hayden Whites Critique of the Writing of History". Historyand Theory, (32):  273-295.
Lodge, D. ed. 2000. Modern Criticim and Theory, London: Longma. Harlow.
  White, H. 1973. Methhistory; the Historical Imaginan in Nineteenth Century Europ ,Baltimore: Johns Hopkins University Press.
_______ .1978. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
_______ .1984. "The Question of Narrative in Contemprory Historical Theory". History and Theory, London: Routledge
_______ .2010. The Fiction of   Narrative: Essys on  History Theor, Litera
ture, and Theory, Baltimore: Johns Hopkings University Press.